Virtual cloud

Virtual cloud

Virtual cloud X40a
 • 2 zdielané vCPU
 • 2 GB operačná pamäť RAM
 • 40 GB NVMe SSD disk
 • 1x IPv4 + 1x IPv6 adresa
Virtual cloud X240a
 • 8 zdielané vCPU
 • 16 GB operačná pamäť RAM
 • 240 GB NVMe SSD disk
 • 1x IPv4 + 1x IPv6 adresa
Virtual cloud X80a
 • 3 zdielané vCPU
 • 4 GB operačná pamäť RAM
 • 80 GB NVMe SSD disk
 • 1x IPv4 + 1x IPv6 adresa
Virtual Cloud X160a
 • 4 zdielané vCPU
 • 8 GB operačná pamäť RAM
 • 160 GB NVMe SSD disk
 • 1x IPv4 + 1x IPv6 adresa
Virtual Cloud X320a
 • 16 zdielané vCPU
 • 32 GB operačná pamäť RAM
 • 320 GB NVMe SSD disk
 • 1x IPv4 + 1x IPv6 adresa